Ratamestarin tarina

Ravin­to­la­haa­ra Oy, tut­ta­val­li­sem­min Rata­mes­ta­ri, on kurik­ka­lai­sen talon­ra­ken­ta­jan unel­ma omas­ta yri­tyk­ses­tä. Ensim­mäi­nen aja­tus ravin­to­las­ta syn­tyi raken­nus­työ­maal­la, kun vasa­roi­den pauk­kees­sa työs­ken­nel­lyt rata­mes­ta­ri haa­vei­li omas­ta yri­tyk­ses­tä, joka oli­si juu­ri hänen näköi­sen­sä! Vaik­ka talo­jen raken­ta­mi­nen muka­vaa hom­maa oli­kin, kai­pa­si Rata­mes­ta­ri enem­män menoa ja mei­nin­kiä, ja sik­si hän päät­ti läh­teä maa­il­mal­le opis­ke­le­maan oman yri­tyk­sen johtamista.

Lii­ke­ta­lou­den opin­not oli­vat niuk­kaa aikaa: päi­vät opis­kel­tiin ja illat tot­ta kai juh­lit­tiin kave­rei­den kans­sa. Pian nuu­de­lit alkoi­vat kui­ten­kin lop­pua jo ennen seu­raa­vaa palk­ka­päi­vää – oli aika aloit­taa työt opis­ke­lun ohel­la. Rata­mes­ta­ri tutus­tui ravin­to­la­maa­il­maan ensin lase­ja kerää­mäl­lä ja jäi­tä kan­ta­mal­la, mut­ta pian työn­ku­va laa­je­ni ja koke­mus­ta­kin alkoi ker­tyä. Ennen kuin huo­ma­si­kaan, oli rata­mes­ta­ri opin­to­jen­sa lop­pusuo­ral­la ja ehti­nyt jo ker­ryt­tää ammat­ti­tai­toa sekä huo­mat­ta­van mää­rän koke­mus­ta ravintola-alalta.

Ystä­vän vin­ka­tes­sa koti­seu­dul­la myyn­nis­sä ole­vas­ta baa­ri­lii­ke­toi­min­nas­ta rata­mes­ta­rin ei tar­vin­nut enää kah­ta ker­taa miet­tiä. Oli aika ottaa käyt­töön kou­lun­pen­kil­lä ja ravin­to­la­maa­il­mas­sa kerä­tyt opit, ja niin syn­tyi rata­mes­ta­rin oma ravin­to­la. Kurik­ka­lai­nen Rata­mes­ta­ri ava­si ravin­to­lan ovet ensim­mäis­tä ker­taa koko kan­sal­le tou­ko­kuus­sa 2019.

Ravintola Ratamestari – Iloinen ja rento hyvänmielen kohtaamispaikka

Rata­mes­ta­rin mis­sio­na on tar­jo­ta asiak­kail­le koh­taa­mis­paik­ka, johon jokai­nen voi tul­la oma­na itse­nään ja viih­tyä pit­kään hyväs­tä seu­ras­ta, ruo­as­ta ja juo­mas­ta sekä upeis­ta elä­myk­sis­tä naut­tien. Rata­mes­ta­riin voit poi­ke­ta yksin tai yhdes­sä, arke­na ja merk­ki­päi­vä­nä, per­heen tai ystä­vien kans­sa. Ruo­ka­lis­tal­tam­me löy­ty­vät tutuis­ta raa­ka-aineis­ta ja tämän päi­vän tren­deis­tä yhdis­tel­lyt kau­niit ja mais­tu­vat annok­set, kun taas baa­ris­sa tar­joil­laan iloi­sen pal­ve­lun sii­vit­tä­mä­nä upei­ta drinkkejä!

Rata­mes­ta­rin tari­na on vas­ta alus­sa, mut­ta tavoit­tee­nam­me on laa­jen­taa rai­tei­tam­me ympä­ri val­ta­kun­taa ja tuo­da rata­mes­ta­ri­mais­ta iloa ja tun­nel­maa kau­kai­sim­paan­kin perä­ky­lään! Osta lip­pusi ja hyp­pää kyy­tiin naut­ti­maan iki­muis­toi­ses­ta mat­kas­ta Rata­mes­ta­rin kans­sa – Rata on nyt auki!